Onze school maakt deel uit van de Vereniging Christelijk Onderwijs. In de deze vereniging zijn een 16-tal scholen in Enschede en omstreken verenigd. VCO kent medezeggenschap op twee niveaus. Iedere lokale school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad is de gesprekspartner van de schooldirecteur in beleidszaken die voornamelijk de school betreffen. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) bespreekt zaken die school overstijgend zijn en voert hierover overleg met de directie en VCO.

Taken en bevoegdheden van de MR en de GMR zijn bij wet geregeld. Daarnaast hebben zowel de GMR als de MR een reglement waarin naast wettelijke regels andere afspraken zijn vastgelegd. Heeft u vragen of opmerkingen voor de MR dan kunnen deze gemaild worden naar: mr@ouverturevco.nl

In de MR van onze school hebben de volgende personen zitting:

Oudergeleding

  • René Verhoef (voorzitter)
  • Arjan de Graaf
  • Amanda Wientjes

Teamgeleding

  • Ellen Leeuw
  • Demi Mulder
  • Sanne Voerman